دانشگاه نوشیروانیبابل
دانشگاه پردیسسرخنکلاته
دانشگاه پیام نور واحد کهکقم
کتابخانه دانشگاه علوم پزشکیگرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگنبد
بیمارستان دام و طیورآق قلا
موسسه درمانی بسیجیانآمل
بیمارستان 66 تخت خوابیبندرگز
بیمارستان قلب قائم شهرقائم شهر
بیمارستان قلب شفای گلستانگرگان
بیمارستان سوانح سوختگی پنج آذرگرگان
بیمارستان حکیم جرجانیگرگان
بیمارستان 220 تخت خوابی صیاد شیرازیگرگان
سرپرستی بانک سپه استان گلستانگرگان
سرپرستی بانک مسکن استان گلستانگرگان
سرپرستی بانک ملت  استان گلستانگرگان
سرپرستی بانک صادرات  استان گلستانگرگان
مرغداری دکتر شیخیآق قلا
مرغداری سحر آونگ ققنوسبندر ترکمن
مرغداری سحر مرغ کردانبندر ترکمن
مرغداری آقای شفیعیگمیشان
مجتمع تجاری چوگان بندرترکمن
تجاری نگین دریاکناربابلسر
باشگاه اسبدوانی چوگانبندر ترکمن
مجتمع تجاری اداری دکتر ابراهیمیبهشهر
تجاری 11 طبقهتهران
مجتمع تجاری افضلیکردکوی
هایپر مارکت ماه آسمونگرگان
پروژه آفتاب 2گرگان
تجاری سیلواناگرگان
فروشگاه مرکزی شرکت اتکاگرگان
پروژه شاندیزمشهد

 

هتل پارتیاگرگان
هتل اکسیرگرگان

 

موسسه تامین مسکن بسیجیان آزادشهرآزادشهر
 سازمان جهاد کشاورزیآشخانه
 سازمان تامین اجتماعیبندرگز
پمپ بنزین کوثرساری
سایت هلال احمر-آشیانه هلی کوپترسمنان
ساختمان مرکزی شرکت نفت استان گلستانگرگان
ساختمان مرکزی هلال احمرگرگان
اداره کل آب و فاضلاب روستایی گلستانگرگان
ساختمان شماره 3 استانداری گلستانگرگان
شرکت توزیع برق استان گلستانگرگان
مجتمع آموزش اتکاگرگان
اتاق کنترل فنی – شرکت پگاه گلستانگرگان
پروژه اداری شرکت سازه پایدارگرگان
پروژه سپاه گنبدگنبد
سرپرستی بانک کارآفرین استان گلستانگنبد
پروژه  خیرین مسکن سازمینودشت
مجتمع مسکونی-آقای صحنهآق قلا
ساختمان ویلایی دوبلکس-آقای جواهریبابلسر
مجتمع مسکونی-آقای نودهیبجنورد
پروژه مسکن مهربندرگز
مجتمع مسکونی-آقای رئیسیبندرگز
مجتمع مسکونی آناناس-آقای حسینیتهران
مجتمع مسکونی-آقای خلیل زادهدامغان
مجتمع مسکونی- آقای جعفریساری
مجتمع مسکونی-آقای تقویسرخرود
پروژه مسکن مهر سرخنکلاتهسرخنکلاته
ساختمان نظام مهندسیعلی آباد
مجتمع مسکونی-آقای میر ابوالحسنیعلی آباد
مجتمع مسکونی-آقای مزیدیعلی آباد
مجتمع مسکونی-آقای سلیمانیعلی آباد
مجتمع مسکونی-آقای دنکوبعلی آباد
مجتمع مسکونی-اقای شکیعلی آباد
پروژه مجتمع مسکونی هدایتیعلی آباد
پروژه مسکن مهر جهادقم
مجتمع مسکونی-آقای رادکانیکردکوی
پروژه 35 واحدی بنیاد مسکنگرگان
 مسکونی-آقای احمدیگرگان
 مسکن مهر- سعد آبادگرگان
 مسکونی-آقای درویشیانگرگان
مجتمع مسکونی شارگرگان
مجتمع مسکونی-آقای قاضیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای رفاهیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای کریمیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای کریمیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای کریم نژادگرگان
مجتمع مسکونی-آقای کریم نژادگرگان
مجتمع مسکونی-مهندس سرداریگرگان
مجتمع مسکونی-آقای سلمانیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای حسینیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای شکوریگرگان
مجتمع مسکونی-آقای جعفری رادگرگان
مجتمع مسکونی-آقای نمرودیگرگان
مجتمع مسکونی تجاری-آقای عرب عامریگرگان
مجتمع مسکونی-اقای تربتیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای لطفیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای غنودیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای عرب عامریگرگان
برج باغ رسپیناگرگان
مجتمع مسکونی-آقای شهباز خانیگرگان
ساختمان ویلایی-آقای ساورعلیاگرگان
ساختمان ویلایی-آقای عرفانیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای حسنیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای شادمهرگرگان
مجتمع مسکونی-دکتر تازیکیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای مصدقگرگان
مجتمع مسکونی-آقای حیدریگرگان
مجتمع مسکونی-آقای طباطباییگرگان
مجتمع مسکونی بنیاد مسکنگرگان
مجتمع مسکونی – آقای میرکریمیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای دکتر تیرگرگرگان
مجتمع مسکونی-آقای میرزائیگرگان
مجتمع مسکونی-آقای حیدریگرگان
مجتمع مسکونی-آقای دکتر خزاعیانگرگان
مجتمع مسکونی-آقای مبارکیگرگان
پروژه مسکونی 66 واحدی بنیاد مسکنگنبد
پروژه مسکن مهر کاجگنبد
مجتمع مسکونی-آقای اسلامیگنبد
مجتمع مسکونی-خانم صالحیگنبد
مجتمع مسکونی-آقای عبداللهیگنبد
مجتمع مسکونی گلبهار – مهندس اختریمشهد
مجتمع مسکونینوشهر
پروژه مسکن مهرنوکنده
مجتمع ویلایی-آقای عسگریهزارجریب
شهرک ساحلی خانه دریامحمودآباد
اداره دارایی سمنانسمنان
سرپرستی بانک صادراتگرگان
پروژه اداری شرکت سازه پایدارگرگان
سرپرستی بانک ملتگرگان
صالح آبادیگرگان
فرامرزیگرگان
ضیایی مقدمگرگان
بانک تجارتگرگان
استانداریگرگان
نامجواسفراین
حسنیآزادشهر
شریفیآق قلا
تجاری نگین دریا کنار آقای قاسمیبابلسر
مجتمع تجاری افضلیکردکوی
پروژه آفتاب 2گرگان
پروژه تجاری – محمد جلالیگرگان
مجتمع تجاری – آقای اریسگرگان
تجاری صفری پور سیلواناگرگان
رجبیگرگان
مهدی اشکانگرگان
رجبیگرگان
شرکت پارسیگرگان
جلالیگرگان
صفری پورگرگان
حسنیگرگان
قلی پورگلوگاه
پنیر صباحگنبد
دانشگاه علوم پزشکیگرگان
کوگلیگرگان
فندرسکی – مسجد گلشنگرگان
نوباقیآزاد شهر
بیمارستان اسبآق قلا
رضاییآزادشهر
صحنهآق قلا
شریفیآق قلا
صادقیآق قلا
صحنهآق قلا
خداپناهبجنورد
صالح کربندرترکمن
عسگریبندرگز
کردمحمدیبندرگز
قاسم حسینیدلند
طیبیساری
معدنیسروش
ممتهنیعلی آباد
حسینیعلی آباد
توسلیعلی آباد
توسلیعلی آباد
نظرخوانیعلی آباد
برزعلیعلی آباد
عباسیعلی آباد
فندرسکیعلی آباد
نانواکنارفریدون کنار
عقیلیکردکوی
ولی اللهیکردکوی
کیاکردکوی
قریبکردکوی
شاهواریکردکوی
بهرامیکردکوی
نصیریکردکوی
حسینیکردکوی
نصیریکردکوی
صفریکلاله
احمدیگرگان
قاضیگرگان
رفاهیگرگان
محمود عمرانیگرگان
افق سبزگرگان
نهایتیگرگان
باقریگرگان
شاهینیگرگان
تاییدیگرگان
کریم آبادیگرگان
طیبیگرگان
سهرابیگرگان
طیب نیاگرگان
ایزدیگرگان
فرحناکیگرگان
بابائیگرگان
موسی زادهگرگان
یونس جنتیگرگان
حاج موساییگرگان
سعادتیگرگان
کاغذیگرگان
قره آنیگرگان
شاددلگرگان
میرکریمیگرگان
کریمیگرگان
شرفیگرگان
احمدیگرگان
تجریگرگان
ابوالقاسمیگرگان
لکزائیگرگان
صادق ایزدگرگان
لیاقتیگرگان
زارعگرگان
سعیدیگرگان
نظریگرگان
فاطمیگرگان
آشوریگرگان
شهبازخانیگرگان
قهوه چپانگرگان
عاقبتیگرگان
تازیکهگرگان
رحیم حسینیگرگان
قره سفلوگرگان
رییسیگرگان
صادقیگرگان
مصدقگرگان
نجفیگرگان
کفاشگرگان
شریفیگرگان
شریفیگرگان
عرب کوهسارگرگان
سرگلزاییگرگان
مقصودلوگرگان
رضاییگرگان
امیر خسرویگرگان
مرتضوی-رجبیگرگان
قرآنیگرگان
رستمیگرگان
کلاهدوزیگرگان
شهرآبادیگرگان
طباطبائیگرگان
میر رضاییگرگان
کامیابگرگان
تازیکهگرگان
میرحسینیگرگان
یزدیگرگان
میرزاییگرگان
زمانیگرگان
محمدیگرگان
فتحیگرگان
رقاییگرگان
نوروزیگرگان
احمدیگرگان
رهنماگرگان
شجاعیگرگان
شاهینیگرگان
تعییدیگرگان
احمدیگرگان
ابراهیمیگرگان
آسیابانگرگان
طاهریگرگان
شرکت ساروجگرگان
باباییگرگان
برج باغ رسپیناگرگان
جلالیگلستان
رضا زادهگلستان
مهریگلستان
عسگریگلوگاه
امیر خانلوگلوگاه
رحیمیگلوگاه
سهرابیگنبد
سهرابیگنبد
آذربوننوشهر
نوراویلاشهر